Allmänna bestämelser

Då man anlitar oss som privatperson gäller gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) o1.
Vid köp av varor gäller Konsumentköplag (1990:932)
Benämningar
Uppdragsgivare UG
Uppdragstagare UT
Samarbete
UG och UT ska under avtalsperioden samverka så UG får bästa möjliga leverans och UT får de  bästa möjliga förutsättningar för att lösa uppdraget. Det innebär bland annat att UG ska tillhandahålla en sund arbetsmiljö för UT personal. UG och UT kommer vid avtalsstart överens om en arbetsinstruktion. Uppkommer det förändringar så som områdesförändringar ombyggnationer mm som påverkar UT arbetsutförande har ut rätt till extra ersättning alt att man kommer överens att ändra avtalets omfattning. Förändring av och arbetsinstruktion ska förankras mellan UG och UT utsedda personer.Eventuell reklamation från UG skall utan dröjsmål skriftligen sändas till UT via mail så att UT arbetsledning får möjlighet att åtgärda reklamationen.
3.Arbetsmiljö
3.1 UG har samordningsansvaret för arbetsmiljön, vid förändringar som påverkar UT personal ska UG informera UT som får möjlighet att yttra sig ev. komma med förslag
4. Integritet, skydd av personuppgifter GDPR
4.1 UT arbete enligt ovan finns benämnd i integritetspolicy som du finner på hemsidan.
5. Ersättning obekvämarbetstid
5.1. Om ej annat anges i avtalet är ersättningen baserat på att arbetet ej utförs på obekväm arbetstid.

6. Ansvarsbegränsning
6.1 UT ansvar är begränsat till enbart skador hos UG som är en direkt försummelse från UT. I dessa innefattas ej indirekta skador så som vinstbortfall, driftsavbrott mm eller annan följdskada.
6.2 Beloppsmässig ansvarsbegränsning
UT skyldighet att ersätta som uppstår i samband med de tjänster som omfattas av avtalet ska oavsett omständigheterna och eventuellt andra bestämmelser i avtalet vara begränsat till ett totalbelopp om 2 miljoner kr under avtalsperioden.
Eventuella ersättningskrav skall inkomma skriftligen till UT dock senast 14 dagar efter skadan har konstaterats.
UT ansvarar mot UG på samma villkor som försäkringsgivaren ansvara för UT. Eventuellt överstigande belopp svarar ej UT för.

7. Försäkringar
7.1 UT ska under avtalsperioden inneha ansvarsförsäkring som omfattar UT ansvar under avtalsperioden. Försäkringen täcker inte UG handlingar eller underlåtenhet. UG ska själv inneha försäkring som täcker egen verksamhet8. Behörighet och nycklar
8.1 UG tillhandahåller behörighetskort, nycklar som UT behöver för att utföra sitt uppdrag. Dessa förvaras på ett betryggande sätt av UT. UT återlämnar dessa direkt vid uppdragets upphörande.

9. Miljö och hållbarhet
9.1 Miljö och hållbarhet är en vädigt viktig del i UT verksamhet. UT miljö och hållbarhetspolicy finns beskriven på UT hemsida.

10. Lokaler och vatten

10.1 UG tillhandahåller erforderligt antal låsbara städutrymmen med tillgång till varmt och kallt vatten samt avlopp. UG tillhandahåller eventuella omklädningsrum för UT personal.

11. Priser

indexering
11.1. Priset regleras årligen enligt städindex. UT ska minst 30 dagar innan reglering. Meddela UG.
11.2. Priset kan justeras för att följa uppdraget. Det ska ske efter överenskommelse mellan UG och UT.
11.3. Enbart den omfattning som står i avtalet ingår i priset. Samtliga övriga tjänster och produkter debiteras som extra direkt efter beställning skett.

12. Betalning

12.1. UG faktureras enligt det som framgår i avtalet. Tjänster och produkter utöver detta avtal faktureras med 10 dagars netto. UT har rätt att ta ut en faktureringsavgift. Fakturor ska om inte annat avtalas erläggas 10 dagar från och med fakturadatum, UT har rätt att ta ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen.

13. Force majeure

13.1. Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som part inte råder över, såsom åsknedslag eller blixt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt vite, skadestånd och andra påföljder.
13.2. Part som anser att en förhindrande omständighet enligt denna punkt föreligger skall omedelbart informera motparten därom skriftligen. Parterna skall samråda kring vilka åtgärder som bör vidtas med anledning den aktuella omständigheten.